برای انتخاب طرح دکمه انتخاب را بفشارید.

    ساعت رایگان مصرف در تمامی طرح ها از 02 الی 08 صبح می باشد.

دسته
دوره
نام
سرعت
حجم
ضریب اشتراک
قیمت تومان
گیگ اضافی
انتخاب
متوسط مصرف1 ماهه R3101
128 Kbps
5 Gb
یک به چهار
20000
6000
B3107
512 Kbps
8 Gb
یک به چهار
40000
7000
B3116
512 Kbps
15 Gb
یک به چهار
57000
6000
B2301
512 Kbps
4 Gb
یک به چهار
24000
8000
B1402
1024 Kbps
4 Gb
یک به چهار
30000
10000
B3117
1024 Kbps
20 Gb
یک به چهار
90000
7000
B1408
1024 Kbps
8 Gb
یک به چهار
50000
8000
B3109
2048 Kbps
10 Gb
یک به چهار
75000
10000
B3103
2048 Kbps
5 Gb
یک به چهار
45000
12000
3 ماهه B3111
102 Kbps
20 Gb
یک به چهار
140000
8000
B3110
512 Kbps
20 Gb
یک به چهار
110000
7000
B3118
512 Kbps
35 Gb
یک به چهار
147000
6000
B3119
1024 Kbps
45 Gb
یک به چهار
216000
7000
B3112
2048 Kbps
25 Gb
یک به چهار
200000
10000
6 ماهه B3113
512 Kbps
30 Gb
یک به چهار
171000
7000
B3104
512 Kbps
18 Gb
یک به چهار
126000
8000
B3114
1024 Kbps
35 Gb
یک به چهار
252000
8000
B2305
1024 Kbps
18 Gb
یک به چهار
153000
10000
B3115
2048 Kbps
40 Gb
یک به چهار
328000
10000
B3106
2048 Kbps
21 Gb
یک به چهار
210000
12000


دسته
دوره
نام
سرعت
حجم
نوع مودم
ضریب اشتراک
قیمت تومان
گیگ اضافه
انتخاب
ویژه12 ماهه p1102
512 Kbps
20 Gb
داخلی بی سیم
یک به چهار
350000
6000
MJ2101
1024 Kbps
20 Gb
جیبی + GPRS
یک به چهار
490000
8000
p1103
1024 Kbps
25 Gb
داخلی بی سیم
یک به چهار
400000
8000
mj2101
1024 Kbps
20 Gb
جیبی
یک به چهار
420000
8000
P2101
2048 Kbps
30 Gb
داخلی بی سیم
یک به چهار
450000
10000
24 ماهه MG1102
512 Kbps
30 Gb
جیبی + GPRS
یک به چهار
490000
6000
mj1102
512 Kbps
30 Gb
جیبی
یک به چهار
420000
6000